Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP HANEU NEDERLAND B.V., STATUTAIR GEVESTIGD TE NIJMEGEN, INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND ONDER NUMMER 10147533

Artikel 1 Definities

a. HANEU: de besloten vennootschap HANEU Nederland B.V., ten tijde van het depot van deze voorwaarden statutair gevestigd te Nijmegen en kantoor houdende te Wijchen aan de Bijsterhuizen 2527, is hierna te noemen: HANEU.

b. zaken: roerende zaken alsmede - voor zover van toepassing - eventuele diensten geleverd door HANEU.

c. de wederpartij: de partij aan wie de offerte of aanbiedingen zijn gericht dan wel de partij met wie door HANEU een overeenkomst is gesloten en/of aan wie diensten zijn geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met HANEU gesloten overeenkomsten, al haar offertes, aanbiedingen en alle door Haneu verrichte leveringen en diensten.

2. Overeenkomsten hoeven niet door middel van een geschrift te worden gesloten of bewezen. Is de overeenkomst door HANEU schriftelijk bevestigd, bijvoorbeeld door middel van een orderbevestiging dan geldt dit geschrift als verplicht volledig bewijsstuk tussen partijen, behoudens tegenbewijs. HANEU kan nimmer gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door Haneu schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een door HANEU gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend, zelfs indien in dit aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij HANEU in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan kan HANEU dit aanbod binnen vier weken na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij herroepen of - indien de aanvaarding nog niet is geschied - dit aanbod als vervallen beschouwen na verloop van vier weken na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere mededeling van HANEU nodig is.

2. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging zijdens de wederpartij, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke. Onder wezenlijke aanvulling, beperking of andere wijzigingen in de zin van dit artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de plaats en tijd van aflevering, keuring, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een ander en de beslechting van geschillen.

3. De aanvaarding, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging, die geen wezenlijke aanvulling of afwijking van het aanbod bevat, doet de overeenkomst tot stand komen, tenzij Haneu onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.

4. Indien de wederpartij van HANEU bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van HANEU. Indien de wederpartij van Haneu bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van HANEU uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, dan is artikel 3 lid 2 van toepassing en geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijkertijd een tegenbod.

Artikel 4 Levering, risico en keuring

1.a Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf HANEU. Hieronder wordt uitdrukkelijk begrepen de locatie vanaf waar de te leveren zaken op transport worden gezet, ongeacht of deze locatie in eigendom toebehoort aan HANEU.

1.b Indien en voorzover het transport van de te leveren zaken voor rekening en risico van HANEU geschiedt, vindt levering plaats door en op het moment van het afladen dan wel lossen van de (te leveren) zaken. Onder ”lossen” is eveneens begrepen het overladen op enig ander transportmiddel.

2.a Indien een voorzover het transport van de te leveren zaken voor rekening en risico van HANEU geschiedt, dienen afwijkingen in het door HANEU geleverde aantal/hoeveelheid der zaken alsmede waarneembare afwijkingen, tekortkomingen en/of defecten aan de afgeleverde zaken ter gelegenheid van het afladen dan wel lossen aan de transporteur en aan HANEU terstond schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan reclames niet in behandeling zullen worden genomen en voor wederpartij geen enkel recht op enige (schade)vergoeding bestaat. Onder ”lossen” in de voorgaande volzin vermeld, is eveneens begrepen het overladen op enig ander transportmiddel. Tekortkomingen in het geleverde die niet vallen onder het gestelde in de eerste volzin dezes, dienen binnen 48 uur na bemonstering van het geleverde aan HANEU schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. De bemonstering dient plaats te vinden ter gelegenheid van het afladen dan wel lossen en in ieder geval vóór het moment van opslaan van de geleverde zaken.

2.b In het geval het transport voor rekening en risico van de wederpartij geschiedt, dienen de tekortkomingen als genoemd in de eerste volzin van artikel 4.2a alsmede de bemonstering plaats te vinden voordat de te leveren zaken in of op het transportmiddel worden geladen. Zo aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, zullen reclames niet in behandeling worden genomen en voor de tegenpartij geen recht op enige (schade)vergoeding bestaat.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is het risico van beschadiging, verlies, diefstal en geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de zaken voor de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Indien de wederpartij reclameert en zijn reclame betrekking blijkt te hebben op een aan Haneu toe te rekenen tekortkoming, zal HANEU te harer keuze de betreffende zaken vervangen onder condities als vervat in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden, hetzij pro rata reductie op de prijs verlenen indien de onvolkomenheid of tekortkoming slechts van ondergeschikte aard is of slechts op een klein gedeelte van de levering betrekking heeft. De wederpartij dient HANEU hiertoe een redelijke termijn te gunnen.

4. Opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient HANEU schriftelijk in gebreke te worden gesteld. In het geval dat Haneu wegens overmacht niet aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is de wederpartij eerst dan gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, wanneer Haneu schriftelijk is medegedeeld dat de wederpartij van haar recht tot ontbinding gebruik wenst te maken, indien de overeenkomst niet binnen zes weken na voornoemde schriftelijke mededeling is uitgevoerd.

5. Haneu heeft aan haar leveringsverplichting voldaan zodra ofwel de zaken door de wederpartij zijn afgenomen, ofwel zodra aan de wederpartij is medegedeeld dat de te leveren zaken voor verzending gereed zijn en de overeengekomen leveringstermijn is verstreken. Indien door Haneu aangeboden zaken om niet aan Haneu toe te rekenen redenen niet (kunnen) worden afgenomen, is Haneu bevoegd om, te harer keuze, de zaken op te slaan, te vernietigen en/of te verkopen. Alle kosten, alsmede een eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander laat onverlet eventuele andere rechten van Haneu tegenover de wederpartij.

6. Haneu behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren, in welk geval elke levering als een zelfstandige overeenkomst geldt op welke koopovereenkomst deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

7. Op eerste verzoek van Haneu zal Haneu worden toegelaten om door haar gewenste keuringen aan de geleverde zaken door te voeren.

Artikel 5 Prijs

1. De prijs die de wederpartij gehouden is te betalen, is de prijs die vermeld is in de door Haneu verstrekte offerte of opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk nader een andere prijs is overeengekomen. Haneu geeft ten behoeve van door haar geleverde zaken een catalogus uit waarbij de zaken individueel zijn geprijsd. Alhoewel aan de samenstelling van de catalogus de grootst mogelijke zorg is besteed, is de in de catalogus genoemde prijs nimmer bindend voor Haneu.

2. Alle prijzen zijn zonder korting of toeslag en exclusief verschuldigde belastingen en heffingen zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na levering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen middels betaling op de door Haneu aangegeven bank- of girorekening. Komt de wederpartij haar betalingsverplichting niet of niet geheel na dan is Haneu gerechtigd haar (leverings)verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten.

2. Indien de wederpartij niet in Nederland (het Koninkrijk in Europa) is gevestigd, dient betaling plaats te vinden à contant of giraal uiterlijk vier weken voorafgaande aan de door partijen overeengekomen leveringsdatum dan wel dient uiterlijk vier weken voor de overeengekomen leveringsdatum een Haneu conveniërende afdoende betalingsgarantie te worden verstrekt. In het geval betaling niet binnen voornoemde termijn plaatsvindt dan wel indien partijen binnen voornoemde termijn geen overeenstemming bereiken over de Haneu conveniërende betalingsgarantie, wordt de overeenkomst geacht ontbonden te zijn, onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij de door Haneu geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

3. Het is de wederpartij nimmer toegestaan zich op verrekening of een opschortingsrecht jegens Haneu te beberoepen.

4. Haneu heeft het recht betalingen aan te wenden voor de betaling van de oudste openstaande facturen. Indien een factuur niet binnen 14 dagen na levering is betaald, is de wederpartij een rente verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag, voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. Bovendien is na deze 14 dagen een kortingsregeling, voorzover overeengekomen, niet langer van toepassing.

5. De wederpartij is, in geval van niet tijdige betaling, van rechtswege tegenover Haneu in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Al hetgeen de wederpartij op dat tijdstip aan Haneu verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.

6. Indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel op andere wijze het beheer of de beschikking over (een deel van) zijn vermogen verliest/dreigt te verliezen, zijn bedrijfsactiviteiten overdraagt, staakt dan wel beëindigt, alsmede in alle andere gevallen waarin volledige nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet meer mogelijk of te verwachten is, wordt al hetgeen de wederpartij op dat tijdstip aan Haneu verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar en is Haneu bevoegd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, onverminderd aan Haneu verder toekomende rechten. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval de rechtsvorm van het bedrijf van de wederpartij wijzigt en/of (voorzover de wederpartij een rechtspersoon is) wijziging optreedt in het bestuur en/of de (overwegende) zeggenschap over de wederpartij.

7. Haneu is gerechtigd van de wederpartij alle kosten te vorderen die door (al dan niet toerekenbaar) tekortschiet en door de wederpartij in de verplichtingen jegens Haneu zijn veroorzaakt. Hieronder vallen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. Indien de kosten van juridische bijstand in rechte hoger zijn dan de proceskostenveroordeling als vervat in enige uitspraak, dient dit meerdere door de wederpartij integraal aan Haneu te worden vergoed.

8. Indien de wederpartij (al dan niet toerekenbaar) tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Haneu voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. Deze buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van ƒ 150,00 vermeerderd met de omzetbelasting. Het vorenstaande laat onverlet de gehoudenheid van de wederpartij om de meer of anderszins gemaakte kosten ter zake van buitengerechtelijke inning aan Haneu integraal te vergoeden.

Artikel 7 In gebreke blijven wederpartij

1. De wederpartij is van rechtswege en zonder dat daartoe enige aanzegging door Haneu is vereist in gebreke: - met de inontvangstname, indien en zodra de wederpartij de overeengekomen levertermijn niet in ontvangst heeft gegenomen en Haneu harerzijds niet in gebreke is wat de levering betreft; - met de niet behoorlijke nakoming dezer voorwaarden; - met de betaling van de koopprijs, indien hij niet op de in artikel 6 dezes bepaalde tijd en wijze heeft betaald.

2. Indien de wederpartij in gebreke is met de inontvangstname is Haneu gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij naar een geschikte ruimte te vervoeren. De wederpartij blijft te allen tijde gehouden de koopsom en de door Haneu geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

3. Haneu heeft te harer keuze ook het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden, mits zij de wederpartij tevoren van dit voornemen kennis geeft en voorts heeft zij het recht volledige schadevergoeding van de wederpartij te vorderen. De wederpartij kan ontbinding voorkomen door onmiddellijk betaling van de koopprijs vermeerderd met het bedrag, gelijk aan de schade, die Haneu heeft geleden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Haneu tegenover de wederpartij voor schade die direct of indirect het gevolg is van de niet, niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van de schending van enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting tegenover de wederpartij of derden, is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen waartoe Haneu gehouden is blijkens het in artikel 4.3 bepaalde, doch nimmer meer dan het bedrag van de factuurwaarde (exclusief belasting toegevoegde waarde) van de verkochte en geleverde zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

2. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, gevolgschade - bedrijfsschade mede daaronder begrepen - is uitgesloten indien en voorzover deze schade meer bedraagt dan het bedrag waarvoor Haneu krachtens een aansprakelijkheidsverzekering dekking en feitelijk betaling verkrijgt.

3. De wederpartij vrijwaart Haneu voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade, veroorzaakt door de door Haneu geleverde zaken.

4. Aan de door of vanwege Haneu uitgegeven catalogus is de grootst mogelijk zorg besteed. Haneu kan evenwel de prijs en uitvoering dan wel specificaties van de in de catalogus genoemde zaken niet garanderen, zodat deze slechts bij wege van indicatie zijn aangeduid. Voor afwijkingen, druk- en zetfouten sluit Haneu iedere aansprakelijkheid uit.

Artikel 9 Overmacht

1. Haneu zal nimmer worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente en dergelijke, indien Haneu als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij heeft kunnen voldoen.

2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer en/of risicosfeer van Haneu liggen en op grond waarvan redelijkerwijze van Haneu geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen (doch niet uitsluitend) transportbelemmeringen en besmetting of besmettingsgevaar, bedrijfsstoringen, gebreken of schade aan produktiemiddelen, staking of vergelijkbare acties, (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen aan de zijde van door Haneu ingeschakelde derden, maatregelen van overheidswege alsmede gebrek aan grondstoffen, stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabrikaten.

3. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten, geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, nadat de overmachtssituatie zes maanden heeft voortgeduurd, een en ander zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Haneu behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan. Indien Haneu in het kader van dergelijke overeenkomsten ten behoeve van al deze zaken ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd, totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Haneu geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die Haneu op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van haar verplichtingen jegens Haneu. Het is de wederpartij niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen. De wederpartij verplicht zich de geleverde zaken streng gescheiden te houden van andere zaken en waakt ervoor dat geen vermenging plaatsvindt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen.

2. Op afgeleverde zaken, die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Haneu zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Haneu dan uit welke hoofde ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.

3. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Haneu de door Haneu gevraagde zekerheden te verschaffen ongeacht of enige vordering van Haneu reeds opeisbaar is.

Artikel 11 Sancties

1. Bij overtreding van één der bepalingen van deze voorwaarden door de wederpartij, is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim door de enkele overtreding en wordt alsdan schadeplichtig.

Artikel 12 Diversen

1. Op alle overeenkomsten van één der bepalingen en eventuele rechtsbetrekkingen tussen Haneu en de wederpartij is bij uitsluiting van het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980 (Trb. 1981, 184 en 1986,61) wordt uitgesloten.

3. Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de arrondissementsrechtbank te Arnhem, behoudens ingeval het geschil door de kantonrechter behoort te worden beslist tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen.

4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt alsdan een bepaling die door Haneu zou zijn bedongen indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn ongeldigheid zou zijn afgezien.

Wijchen, april 2006